برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

مقالات وطرح های پژوهشی

مقالات وطرح های پژوهشی در حال تصویب در زمینه هنرو سلامت 

  •  تاثیرموسیقی درمانی بر میزان استرس واضطراب بیماران بخش های ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
  • تاثیر هنردر اصلاح الگوی تغذیه دانش اموزان ابتدایی مدارس شهرستان نیشابور
  • تاثیر هنردر تغییر نگرش نسبت به حفظ محیط زیست در دانش اموزان ابتدایی مدارس شهرستان نیشابور
  • تاثیر بازی درمانی بر اصلاح الگوی بهداشت دهان ودندان در دانش اموزان ابتدایی مدارس شهرستان
  • بررسی تاثیر هنر درمانی براساس نقاشی درمانی بر پرخاشگری کودکان کم شنوا و ناشنوا "
  • اثربخشی سایکودرام بر افزایش شادکامی و ابراز وجود دانشجویان
  • بررسی تاثیرروان نمایشگری بر کارکردهای اجرایی دانشجویان
  • بررسی تاثیر طراحی فضای فیزیکی برمیزان اضطراب کودکان بستری در بخش اطفال
نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 475