برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

05142254170

نیشابور - فرحبش غربی - ستادشماره 2

کارگاه ها

کارگاه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه هنر درمانی ویژه روانشناسان در سال 96 (مدرس :خانم دکتر صالح مجتهد"عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران")

 

 کارگاه هنر درمانی در همایش ملی هنروسلامت در سال 97(مدرس خانم دکتر صالح مجتهد"عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران")

 

 کارگاه آشنایی  تاثیر هنر برسلامت  ویژه کارمندان در سال 97(مدرس: آقای دکتر شریف نژاد"دبیرکارگروه توسعه دانش هنروسلامت")

 

 کارگاه هنر درمانی با رویکرد های روانشناختی  در سال 97(مدرس: آقای دکتر علی زاده محمدی"عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ومدیر مرکز مطالعات هنر درمانی")

 

 کارگاه آینده نگاری فردی و سازمانی در سال 97(مدرس: آقای کیوان بهفر"کارشناس هنروسلامت و مسئول بسته دانشگاه نسل سوم ")

نویسنده : ازاده تقوی راد تعداد بازدید : 611