کارگروه هنروسلامت 3 فیلم کوتاه با نام های ( نفس ، ترس و تاکسی زرد )به کارگردانی آقای مهدی شفتی در خصوص فرهنگ سازی و مقابله با کرونا تولید کرد.