معاون آموزشی دانشکده از برگزاری نخستین جلسه هماهنگی دومین همایش ملی هنر و سلامت در مهرماه سال 99 خبر داد.

دکتر اباصلت برجی با اشاره به تجربه مثبت همایش پیشین که در اردیبهشت 97 به صورت ملی برگزار شد، تعیین محورهای همایش و تشکیل کمیته های اجرایی و علمی را اولین گام در راستای برگزاری همایش برشمرد و تولید محتوای مجله سیب فیروزه ای با بنیه علمی و مقالات معتبر، ترجمه کتاب در حوزه هنر و سلامت، معماری های در حال انجام در فضاهای درمانی را از جمله اثرات همایش سال 97 عنوان کرد.

دکتر احمد شریف نژاد دبیر کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت با اشاره به محورهای مجله تخصصی هنر و سلامت دانشکده (سیب فیروزه ای) که مبتنی است بر تأثیر هنرهای هفتگانه بر سلامت، گفت: تمرکز گرایی بر محورهای ذکر شده و انسجام و یکپارچگی اقدامات کارگروه در تحقق بخشیدن به هدف مرجعیت علمی در هنر و سلامت را مهیا می سازد.

در ادامه دکتر احمد درودی دبیر اداره آموزش مداوم تاکید کرد: که سنجش تاثیرات اولین همایش هنر و سلامت، برپیکره نظام سلامت می تواند ما را در برداشتن گامی قدرتمند به سوی برگزاری دومین همایش ملی، یاری نماید. حضور هنرمندانی که فعالیت های سلامت محور داشته اند، مطلوب است اما آنچه می تواند مؤثر واقع شود جلب همکاری متخصصین علوم طبیعی است که در حوزه هنر صاحب نظر بوده و به سلامت از منظر هنر می نگرند.

در این جلسه مهندس نعیم آبادی سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر آذینی دبیر اجرایی همایش پیشین، دکتر زینب جلمبادانی عضو هیئت علمی، دکتر امیرحسین ذبیحی مدیر گروه ارتقای بهداشت و آموزش سلامت دانشکده در این راستا مطالبی را عنوان کردند.

دومین همایش ملی هنر و سلامت به همّت معاونت آموزشی دانشکده در مهرماه سال 99 برگزار خواهد شد.