روابط عمومی معاونت آموزشی از برگزاری جلسه دبیران کارگروه هنر و سلامت دانشگاه های همکار در مأموریت ویژه توسعه هنر دانش و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.

دکتر اباصلت برجی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این جلسه دستیابی به اهداف مأموریت گرایی نظام سلامت را در سایه تعامل و هم افزایی دانشگاه های کلان منطقه عنوان کرد و گفت: حمایت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران از نشریه "سیب فیروزه ای" جهت ارتقای بنیه علمی این فصلنامه ضروری می باشد و در ادامه راهکارهایی جهت معادل سازی این فعالیت ها، در کارگروه پیشنهاد نمود.

دکتر نگار اصغری پور، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با ارائه فهرستی از اولویت های پژوهشی منطقه در زمینه هنر و سلامت و تشکر از دانشکده علوم پزشکی  نیشابور برای پژوهش های پیشنهادی مبتنی بر نیازسنجی صحیح و با گستره وسیع در موضوعات مرتبط با هنر و سلامت، بر ایجاد شورای پژوهشی مختص این کارگروه تاکید کرد.

 در ادامه دکتر خدیجه فرخفال، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کتابی با عنوان «علوم انسانی در پزشکی» توسط اساتید و پژهشگران این دانشگاه در حال تالیف و تدوین است، و در خصوص بهره مندی از توانمندی و تخصص اساتید و پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی نیشابور در تألیف برخی مباحث، طلب همکاری کرد.

دکتر حمیدرضا محدث حکّاک عضو کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در گفته های خود به برگزاری  «جشنواره طراحی پیام سلامت مبتنی بر وب » با همکاری کلان منطقه اشاره نمود که بر اساس شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2020 اجرا خواهد شد. 

کیوان بهفر، عضو کارگروه هنر و سلامت نیشابور، با اشاره به پیشینه و تاثیرگذاری قصه در فرهنگ و ادبیات غنی جامعه، گفت: انتقال مفاهیم سلامت از طریق زبان شیوا و دلنشین داستان، می تواند باب جدیدی در نهادینه شدن آموزه های سلامتی و دستیابی به رفتارهای ماندگار و سالم بهداشتی باشد و از برگزاری «جشنواره قصه و سلامت» در پاییز 98 در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

در پایان، دکتر احمد شریف نژاد، دبیر کارگروه توسعه هنر و سلامت نیشابور از برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی پیام» در سطح کلان منطقه با میزبانی نیشابور و همکاری دانشگاه بجنورد خبر داد. این کارگاه اواخر آبان، برای کارشناسان گروه آموزش و ارتقای سلامت منطقه با حضور دکتر محدث حکاک(دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت) اجرا خواهد شد.

این جلسه با حضور دبیران کارگروه هنر و سلامت مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار و نیشابور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.