معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتگو با وب دا از برگزاری دوره کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی «قصه و سلامت» برای کودکان با همکاری اساتید ادبیات و متخصصین سلامت خبر داد.

دکتر اباصلت برجی گفت: قصه، ساختاری زبانی است که از طریق خیال انگیزی، ایجاد معنا می‌کند و در شکل‌گیری هویت کودکان بسیار مؤثر است. 

دکتر مهدی نوروز، مدرس دانشگاه در ادامه از کتاب قرآن به عنوان معجزه ای ماندگار، سرشار از قصه ها و سخنان تأثیرگذار و سندی بر قدرت نفوذ کلام در مخاطبان یاد کرد و افزود: شناخت عواطف، همانندسازی با شخصیت های مثبت داستان و افزایش اعتماد ‌به ‌نفس و خوداثربخشی کودک از تأثیرات درمانی قصه می باشد.

دکتر زینب جلمبادانی عضو هیئت علمی دانشکده که بخش پژوهشی این دوره آموزشی را عهده دار می باشد، نیز افزود: پژوهش های بسیاری در زمینه کاهش اختلالات روانی کودکان با ابزار قصه و استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است که همگی از تاثیر سودمند قصه در ابراز احساسات، بهبود تمرکز، افزایش ارتباطات و شادکامی کودکان خبر داده‌اند.

در پایان دکتر احمد شریف نژاد، دبیر کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت بیان کرد: امید است که با تعامل و هم اندیشی اساتید ادبیات و متخصصان سلامت، این کارگروه بتواند داستان‌هایی منطبق بر فرهنگ ایرانی و حامل پیام های سلامتی تدوین نماید.