عناوین 9 طرح پژوهشی مصوب  در حال انجام  با عناوین زیر:

.1طراحی و بررسی تاثیر مداخله آموزشی  هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی‌ براسترس و سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری  نیشابور.

.2بررسی اثر بخشی فیلم آموزشی   بر انجام رفتارهای سالم بهداشتی دهان و دندان در مادران دارای کودک 1تا 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهری در شهر نیشابور

.3بررسی تاثیر رنگ آمیزی درمانی بر اساس نرم افزار بر میزان استرس و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

.4اثربخشی  شعر درمانی براساس  درمان فراشناختی بر سندرم شناختی-توجهی: یک مطالعه تک آزمودنی

.5ارسال یک طرح پژوهشی باعنوان «نقش رسانه های جمعی واجتماعی در ارتقای سلامت»  به وزارتخانه

.6طرح پیشنهادی  این دانشگاه راجع به «هنر و آموزش پزشکی» در موسسه ملی تحقیقات راهبردی  لازم به ذکر است که هزینه آن در قالب بودجه بسته هنر وسلامت  از طرف این موسسه پرداخت می شود. البته نیاز به تایید طرح درسطح کلان منطقه نیزمی باشد)