لیست اولویت ها وطرح های پژوهشی کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور

1- اثربخشی مداخله های هنری بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی

2- کاربرد روش های مختلف هنری در آموزش پزشکی

3- شیوه های هنری و سلامت معنوی

4- تاثیر انواع شیوه های هنری بر افزایش سواد سلامت

5- موسیقی و ابعاد سلامت

6- هنرهای ترسیمی و ابعاد سلامتی

7- هنرهای تجسمی (معماری، مجسمه سازی و ... ) و ابعاد سلامتی

8- هنرهای کلامی (نویسندگی، شعر، قصه و ... ) و ابعاد سلامتی

9- هنرهای نمایشی و ابعاد سلامتی