05143306262 - 05143306261

نیشابور - شهرک باغچه بان-انتهای بلوار مقاومت-پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-واحد هنروسلامت

´برگزاری کارگاه هنر درمانی«مدرس دکتر زاده محمدی  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی» . گروه هدف : همکاران منطقه 9 آمایش ، روان شناسان ، موسیقی دان ها،معلمان اداره اموزش وپرورش، اساتید دانشکده هنر،اساتید گروه روانشناسی دانشگاه آزاد   

´ برگزاری کارگاه  هنر و سلامت «مدرس دکتر شریف نژاد»گروه هدف : کارکنان دانشکده» 

´برگزاری کارگاه آینده نگاری فردی وسازمانی در راستای ماموریت ویژه «مدرس کیوان بهفر»گروه هدف : مدیران 

´

برگزاری دوره مدرسه تابستانی گرافیک در سلامت 1 و2     

 

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل(تربت حیدریه)

.1برگزاری کارگاه آشنایی با هنردرمانی ویژه دانشجویان (سبزوار)

.2برگزاری کارگاه روش­های نوین در تدریس با رویکرد هنر ویژه اعضای هیات علمی (سبزوار)