کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت تا کنون موفق به تالیف و ترجمه 8 عنوان کتاب شده است که در ادامه می توانید این کتب ارزشمند را بررسی کنید
Image

ترجمه کتاب هنر در سلامت ، طراحی و پژوهش در مداخلات نوشته دیزی فانکورت

Image

ترجمه کتاب هنرهای خلاق، سلامت و بهزیستی، دیدگاه های بین المللی در مورد عمل، سیاست و پژوهش

Image

ترجمه کتاب درمانگری تخصصی در سلامت، هنرهای خلاق، سلامت و بهزیستی

Image

تالیف کتاب آموزش کلیات پرستاری با رویکرد خلاقانه تلفیق آموزش وهنر (دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و بجنورد )

Image

تالیف کتاب نما به نما علیه دخانیات (دانشگاه علوم پزشکی بجنورد)