•دومین پانل: هنر وارتقای سلامت :

اعضای محترم پنل:

جناب اقای دکترتقدیسی استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس هیئات بورد امووزش بهداشت

جناب دکتر اعتضاد رضوی – معاون محترم آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر ضاربان عضو هیات بورد آموزش بهداشت ایران

دکتر عظیمی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و دبیر همایش

دکتر برجی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و دبیر علمی همایش

خانم دکتر پیمان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جهت دریافت فیلم پانل اینجا را کلیک کنید.