•پانل ششم: «معماری وسلامت »

اعضای محترم پانل:

دکتر محمد زاده مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتر لطفی عضو هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای نیشابور

جهت دریافت فیلم پانل اینجا را کلیک کنید.