قسمت اول انیمیشن مسافران سلامت : شاه نوشابه

در این قسمت آرین خان به قلعه ای می رود که در آن پادشاهی او را به سفری می فرستد تا ...