• (نیشابور)Oxford Textbook of Creative Arts, Health, and Wellbeing: International(edited by Stephen Clift, Paul M. Camic) 

    (نیشابور)Professional Practice in Health, Education and the Creative Arts(edited by Joy Higgs, Angie Titchen )   
  • (نیشابور)Arts in Health: Designing and Researching Interventions(By Daisy Fancour) 
  • HEALTH EVIDENCE NETWORK SYNTHESIS REPORT 67    

 

آموزش کلیات پرستاری با رویکرد خلاقانه تلفیق آموزش وهنر (دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و بجنورد )

  تالیف کتاب نمابه نما علیه دخانیات(دانشگاه علوم پزشکی بجنورد)

  •  ترجمه و انتشار کتاب نیک آموز پزشکی2 در راستای بسته هنر و سلامت(بیرجند ونیشابور)