درباره نشریه:

 بر اساس طرح تحول و نو‌آوری در آموزش علوم پزشکی، مأموریت "توسعه دانش هنر و سلامت" از سوی وزارت بهداشت به کلان منطقه 9 آمایش آموزش عالی سلامت کشور با محوریت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منظور گردیده است. در همین راستا و با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، تهیه و انتشار فصلنامه "سیب فیروزه ای" در دستور کار قرار گرفت که در تاریخ 4/10/96 به شماره 80689 بر اساس ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/64 موفق به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.

نشریه اجتماعی – هنری «سیب فیروزه ای»، فصلنامه ای تخصصی در حوزه هنر و سلامت است که به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه تأثیر هنرهای هفتگانه بر ابعاد سلامتی از سال 1397 منتشر می شود .

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: اجتماعی - هنری

زبان: فارسی

شروع انتشار: 30 آذر 1397

صاحب امتیاز: دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 مدیر مسئول: دکتر محسن عظیمی نژاد

 سردبیر: دکتر احمد شریف نژاد

مدیر اجرائی: زکیه یعقوبی