شورای سیاست گذاری فصلنامه هنر و سلامت

دکتر محمدرضا دارابی- دکتر محمد اعتضاد رضوی- دکتر اباصلت برجی- دکتر رضا پروانه- دکتر منیرالسادات مجتهد صالح- دکتر علی زاده محمدی- دکتر نگار اضغری پور- دکتر فرشید عابدی- دکتر محمدرضا صفوی- دکتر مجتبی کیان مهر- دکتر حسن اژدری زرمهری- دکتر حمیدرضا محدث حکاک- دکتر خدیجه فرخفال- دکتر حسین محمدزاده مقدم