هنر چشمه جوشنده ای است که هماره می جوشد و کام تشنگان زیبایی را سیراب می کند. هنر جوش و خروش بوجود می آورد انگیزه حیات می دهد، بالنده و پویا است.هنر بمانند هوا است. سیال، زندگی بخش و بیصدا . آرام از حواس انسان می گذرد وبدون مقاومت ذهن را تسخیر و افسون خود می کند وآنگاه بدون کوچکترین چالشی در ناخودآگاه انسان می خلد و می تند. افکار، رفتار و گفتار انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بمانند فرمانروایی مقتدراما مهربان  و عادل بر سرزمین روح انسان حکومت می کند.کیمیایی است که اگرآنطور که باید شناخته شود و بکار آید تاج سلامت را سراسر زرین خواهد نمود.

     دانشکده علوم پزشکی  نیشابور پس از برگزاری بسیار موفق نخستین جشنواره فیلم و عکس سلامت کشوردر تابستان 1394،  به ابتکار ریاست دانشکده، پیشنهاد راه اندازی مرکزی جامع در زمینه کاربرد هنر در سلامت را ارائه نمود. در ابتداموضوع با اشخاص خبره و کارشناس در منطقه و وزارت  متبوع در میان گذاشته شد و مورد استقبال قرار گرفت . سپس با برگزاری چندین جلسه کارشناسی با متخصصین حوزه هنر دانشگاه  نیشابور، جوانب مختلف این ایده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و آماده طرح در سطح وزارت شد. در این رابطه مکاتبات لازم با وزیر محترم بهداشت و درمان صورت گرفت و با نظر موافق، نامه به شورای گسترش ارجاع داده شد و با موافقت ضمنی شورای گسترش، رایزنی­های مختلف به منظور توسعه دانش هنر و سلامت آغاز شد. پس از آن ، نشست تخصصی با فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست، پس از طرح موضوع ، راهکارهایی برای رسیدن به هدف موردنظر مطرح شد که این راهکارها در جلسات تخصصی داخل و خارج سازمانی به ویژه با اعضای هیات علمی دانشکده نیشابور به مشورت گذاشته شد. در پی این اقدامات ، این ایده به عنوان یکی از مأموریت های منطقه 9 در سند آمایش سرزمین ثبت و اعلام گردید و این مأموریت از طرف شورای آموزشی منطقه 9 به این دانشکده محول گردید.

در ابتدا راه اندازی چند رشته دانشگاهی با تلفیقی از هنر و سلامت در مقطع کارشناسی ارشد در دستور کار قرار گرفت و به دنبال ایجاد دبیرخانه راه اندازی دانشکده هنر و سلامت ،مراحل کار آغاز گردید. در وهله نخست، برنامه عملیاتی مدون جهت نیل به اهداف مورد نظر تنظیم گردید. در مراحل بعدی با انجام جلسات متعدد و فشرده تخصصی با صاحبنظران عرصه هنرو سلامت از دانشگاههای مختلف علوم پزشکی و هنراز جمله دانشکده هنر دانشگاه نیشابور، 4 رشته دانشگاهی پیشنهاد گردید و به طور اختصاصی ،تمرکز فعالیتها بر تنظیم کوریکولوم آموزشی رشته­ ها قرار گرفت. در حال حاضر مفتخریم اعلام نمائیم کوریکولوم آموزشی MPHهنر و سلامت با موفقیت تدوین گردیده و مراحل نهایی تصویب و صدور مجوز را می­گذراند.ضمناً بجز طراحی و تدوین سه رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد شامل؛ "هنر درمانی"،"سینمای سلامت" و "پژوهش هنر و سلامت" که در حال حاضر مراحل تدوین را می گذرانند، در آغازسال 1397 شاهد برگزاری "همایش ملی هنر و سلامت" توسط دانشکده علوم پزشکی نیشابور خواهیم بود.